Általános szerződési feltételek (ÁSZF)
fogászati, fogtechnikai és fogorvosi szolgáltatásainkhoz

 

Szolgáltató:
Dental Akcio Kft. (1098 Napfény utca 6/1 3 em 9.).
Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan felelősségbiztosítással rendelkezik.

Megrendelő:
A megrendelői szerződésben (a továbbiakban: MSZ) megnevezett Megrendelő, írásbeli MSZ hiányában a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személy vagy jogi szervezet.

1)
A felek a Megrendelő által választott fogászati, fogtechnikai és fogorvosi szolgáltatás(ok), és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF feltételei és az MSZ tartalmával határozzák meg.

A szolgáltatás(ok) igénybevételével a Szerződés abban az esetben is létrejön a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalommal, ha az MSZ aláírására valamilyen ok miatt nem kerülne sor. Az MSZ és ÁSZF a továbbiakban együttesen: Szerződés.

2)
Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogorvos(ok), asszisztencia, fogtechnikusok, alvállalkozó(k) és közvetített szolgáltatás(ok) igénybevételével teljesíti a vállalt szolgáltatás(oka)t, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos(ok) és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

3)
Az MSZ aláírásával a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez (fogászati ellátáshoz, fogtechnikai tevékenységhez) a Megrendelő alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató ezen közvetített szolgáltatásokat is értékesíti Megrendelőnek változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron.

4)
A Szolgáltató a szolgáltatások díjait és költségeit az MSZ tartalmazza. Ennek hiányában a Szolgáltató mindenkori árlistája irányadó, mely a Szolgáltató honlapján és rendelőjében is elérhető.

5)
Szolgáltató árajánlatainak Megrendelővel való közlését követő 30 napig érvényesek.

6)
A Szerződésben meghatározott szolgáltatási díj(ak) és feltételek (pl. kezelés időtartama stb.) a szolgáltatás befejezéséig módosulhatnak az egyedi körülmények (pl. Megrendelő hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása, páciens egyéni fizikális állapota, a gyógyulási folyamat, klinikai vizsgálatok, vagy a kezelés során előálló más szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység stb.) függvényében. Ilyen változás esetén Szolgáltató lehetőség szerint haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt.

7)
A szolgáltatások díját, a felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségeit az MSZ eltérő rendelkezése hiányában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint köteles Megrendelő kiegyenlíteni: a szolgáltatások díja a megrendeléskor vagy a lenyomatvételkor fizetendő (ideértve az ezt követően teljesítendő egyéb szolgáltatások díját és költségeit is!).

8)
Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelem időtartamára késedelmi kamat fizetendő, amelynek mértéke a mindenkori magyar jogszabály(ok)ban (jelenleg 2013. évi V. törvény) meghatározott késedelmi kamat mérték. .

9)
A fizetési kötelezettség teljesítése a Szolgáltató által elfogadott módon (készpénz, bankkártya, szerződött partner egészségbiztosítási kártyája stb.) történhet, mely elfogadott fizetési módokról Szolgáltató ilyen igény esetén tájékoztatja Megrendelőt.

10)
A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.

11)
Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

12)
A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból, valamint a Szerződéssel kapcsolatos szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, követelések érvényesítése, a Megrendelő azonosítása céljából a Szolgáltató rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén, a fenti célokból kizárólag ezen fenti célok eléréséhez igénybe vett alkalmazottai, megbízottjai, közreműködői, továbbá hatóság(ok), közjegyző(k), bíróság(ok) részére jogosult bemutatni.

13)
A Szolgáltató a Rendelő(k)ben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.

14)
Szolgáltató szerződésszegésért való felelőssége a szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésen kívül a következők szerint korlátozott: Nem terjed ki: a) más fogászaton igénybevett szolgáltatás megtérítésére, b) úti- és szállásköltség térítésre c) a szolgáltatás tárgyában keletkezett károk kivételével a Szerződés megkötésének időpontjában Szolgáltató által előre nem látható egyéb károkra, elmaradt vagyoni előnyre.

15)
Szolgáltatót szerződéskötési vagy fenntartási kötelezettség nem terheli. Szolgáltató jogosult a Szerződés szerinti kezeléseket azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy belátása szerint a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha

a) fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem vagy késedelmesen tesz eleget;
b) megítélése szerint a Megrendelő nem működik megfelelően együtt a szolgáltatás(ok) eredményes elvégzése érdekében, ideértve különösen, ha:

i) nem tartja be az orvosi utasításokat;
ii) más betegeket, a személyzet tagjait magatartásával zavarja;
iii) egészségügyi vagy mentális állapota, annak változása a szolgáltatás megfelelő teljesítését Szolgáltató szerint megnehezíti vagy akadályozhatja;
iv) egyeztetett időpontokat rendszeresen vagy ismétlődően elmulaszt anélkül, hogy Szolgáltatót erről a Szerződésben meghatározott időn belül előzetesen tájékoztatná.

16)
A Szolgáltató a jogszabályban előírt kötelező esetekben és az abban foglalt kötelező időtartamban vállal jótállást. A szavatosság és jótállás során a kijavítás/kicserélés helye a Szolgáltató mindenkori rendelője. A jótállás nem terjed ki más fogászat igénybevételével, vagy az utazással kapcsolatos költségek fedezésére.

17)
Nem terjed ki a Szolgáltató jótállási kötelezettsége, illetve a Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettsége alól a következő esetekben:

 • a kezelés folyamata alatt alkalmazott ideiglenes megoldásokra (ideiglenes tömések, koronák, ragasztások, stb.)
 • a fogpótlás elvesztése esetén;
 • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek nem rendeltetésszerű használat vagy baleset, extrém erőhatás következtében jönnek létre;
 • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek megállapíthatóan abból adódnak, hogy a Megrendelő nem tartotta be a Szolgáltató utasításait;
 • a Megrendelő olyan egészségromlására, és a beépített anyag ebből eredő meghibásodására, amelyet a Megrendelő életmódja, rossz szokása (pl. fogcsikorgatás, dohányzás) vagy betegsége okoz;
 • a Megrendelő az előírt kontrollvizsgálaton, és/vagy félévente legalább egy ellenőrzésen nem jelenik meg;
 • a Megrendelő panasza a szakma által elfogadottan, a kezelés egyik lehetséges következményeként fellépő szövődmény (pl, gyökérkezelés szükségessége tömés vagy egyéb fogat érintő kezelés után)
 • ínyvisszahúzódás, vagy a csont leépülés, kivéve ha az bizonyítottan kizárólag a Szolgáltató hibás teljesítése miatt történt;
 • a Megrendelő a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye, vagy nem követi a fogorvos utasításait (például nem viseli teljes lemezes fogpótlását éjjel)
 • a Megrendelő nem megfelelő szájhigiénéje, dohányzás, alkoholfogyasztása vagy kábítószer illetve gyógyszer abususa következtében kialakuló panaszok;
 • a Megrendelő számottevő súlyváltozása esetén;
 • Anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire), egyéb súlyos általános betegség esetén;
 • a fogművek nem megfelelő gondozása, karbantartása esetén;
 • a Megrendelő a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy fogtechnikai munkát
 • ha a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a fogművet nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére.

18)
A Megrendelő a kezelést a kezelés napját megelőzően térítésmentesen lemondhatja, vagy módosíthatja. Amennyiben a Megrendelő az időpontot a megelőző napig nem mondja le, illetve nem jelenik meg, vagy 15 percet meghaladó időt késik, köteles 3000 Ft/15 perc rendelkezésre állási díjat megfizetni, ha a megjelenés elmulasztásában vagy késedelmében az önhiba hiányát Szolgáltatónak nem igazolja.

19)
A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

20)
Felek a Szerződés értelmezésére a magyar jog szabályai alkalmazását írják elő, továbbá a Szerződésből eredő jogvita esetére magyar állami rendes bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki azzal, hogy az eljáró bíróság az összeghatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Budapesti Törvényszék.

 

Hatály: 2018. 06. 21. napjától kezdődően,
a
Dental Akcio Kft. képviseletében:

Gere Bálint ügyvezető