Általános és Lényeges szerződési feltételek (ÁSZF)
fogtechnikai szolgáltatásainkhoz

Jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételek szabályozzák a Gyártó és a Megrendelő között a Termék vásárlása céljából létrejövő, vagy létrejött adás-vételi szerződés feltételeit.

Jelen szerződésben és a Gyártó honlapján található főbb fogalmak:
Gyártó:
Smilezor Kft. (1133 Budapest, Véső utca 10. I. emelet 7. ajtó) a honlap impresszumában feltüntetett egyéb adatokkal).
A Termék készítője aki a Termék gyártásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan felelősségbiztosítással rendelkezik.
Gyártói szolgáltatás: A Termék gyártásához, a Termék átadásához, a felek kapcsolattartásához, a garanciális vállalások teljesítéséhez szükséges feladatok elvégzése a Megrendelő és/vagy az orvos által szolgáltatott információk, adatok, dolgok (pl. foglenyomat) alapján. A Gyártó szolgáltatásai nem ingyenesek!
3D terv: A 3D terv olyan vizuális terv, amely fogtechnikai szempontból bemutatja a lehetséges időközi és befejező fogállásokat.
Kezelési Terv: A kezelési terv a 3D terv olyan verziója, amelyet a kezelő orvos jóváhagyott és a Megrendelő elfogadott. A 3D terven látható fogállás azonban nagyon sok tény és körülmény miatt változtathat! Az eltérések lehetőségét a Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Gyártó nem képes szavatolni a kezelés eredményét.
Megrendelő: Megrendelő a Megrendelőlapon (Nyilatkozatban) megnevezett személy.
Megrendelés :A Megrendelőlap (Nyilatkozat) a Megrendelő papír alapon, vagy ha erre a Gyártó lehetőséget biztosít, elektronikus úton megtett nyilatkozata, amellyel a Termék megvásárlására vonatkozó akaratát kinyilvánítja, az orvosi tájékoztatást tudomásul veszi, Teljes Vételár összegét elfogadja és megfizetését vállalja. Megrendelőlapnak minősül az Igazító és Megtartó kezelés igénybevétele esetére megtett megrendelői Nyilatkozat is.
Megrendelői közreműködés: A megrendelői közreműködés jelenti mindazon kapcsolattartást, közlést, feladatot, amelyek elvégzése (teljesítése) a Termék használathatóságának előzetes vizsgálatához, a 3D kezelési tervvel kapcsolatban 30 napon belül megtett nyilatkozatához, a terv elfogadásához, Termék gyártásához, átadásához, a Termék használat alatti vizsgálatához, a rendeltetésszerű használat ellenőrzéséhez, esetlegesen a garanciális kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. A megrendelői kötelezettségek teljesítésének késedelme, elmulasztása a további díjfizetési kötelezettséghez, kezelés megszakadásához, illetőleg megszakításához vezethet!
Termék: A Gyártó részéről egyedi méretezéssel, kifejezetten a Megrendelő részére legyártott, szájban hordható dolog. A Termék köznyelvi meghatározására a „sín” kifejezés is használatos. Termék fogalmába a Megtartó kezeléshez szükséges, síntől eltérő Termék is beletartozik.
Egyedi Termékcsomag: Egyedi Termékcsomag jelenti azokat a speciális szerződési, értékesítési feltételeket, amelyeket a Gyártó alkalmaz és a Megrendelő elfogad. Egyedi Termékcsomag értékesítése esetén szerződéskötés előtt a Gyártó jelen ÁSZF rendelkezéseinek alkalmazását teljesen vagy részlegesen kizárhatja, illetve attól eltérhet.

„Rendelőink”: A „Rendelőink” kifejezés a Gyártóval kapcsolatban álló, de önálló orvosi tevékenységre és szolgáltatás nyújtására jogosult, valamint önálló felelősségvállalásra köteles orvosokat, valamint azok közreműködőit jelenti, tekintet nélkül arra, hogy tevékenységüket milyen szervezeti formában végzik.

A Gyártó a Megrendelő felé orvosi tevékenységért felelősséget nem vállal, orvosi tevékenységet nem végez, orvosi kérdésekben nem foglal állást, orvosi tanácsot, felvilágosítást nem ad. Az orvos nem a Gyártó alvállalkozója.

A Gyártó az orvos ajánlásával azt jelzi, hogy az ajánlott orvosnak a Termék használatával kapcsolatos tudása, tapasztalata van.

Egészségügyi állapot: Az egészségügyi állapot jelenti a Megrendelő fogászati vagy egyéb testi, lelki, szellemi helyzetének összességét egy adott időpontban. A Gyártó a Megrendelő egészségügyi állapotával kapcsolatban kizárólag fogtechnikai célú vizsgálatot végez el a Termék gyártása és a szerződés teljesítése érdekében, a Megrendelő vagy az orvos által szolgáltatott adatok, információk, dolgok (pl. fotók, röntgenfelvétel, minta, orvosi vélemény) alapján. Az egészségügyi állapot jelenti azt az állapot változást is, amely a Termék hordási ideje alatt – attól függetlenül – bekövetkezhet.
Fogív: Köznyelven az alsó és/vagy felső fogsort jelenti.
Ajánlás: A Gyártó olyan információ közlése, amelynek figyelembevételével a Megrendelő kockázatot kerülhet el, vagy mérsékelhet, esetleg előnyhöz juthat.
Vételár: Vételár jelenti azt a forintban, vagy más pénznemben kifejezett összeget, amelyet a Gyártó Termékéért és szolgáltatásaiért a Megrendelő a Megrendelőlap aláírásával –Igazító és/vagy Megtartó kezelés esetén egy Nyilatkozattal (kivételesen a kezelés folytatása alapján ráutaló magatartással) – elfogad és megfizetését vállalja. A Vételár megfizetéséről jelen ÁSZF külön is rendelkezik.
Nem tartoznak a vételárba azok a díjak és költségek, amelyek viselését a Gyártó kizárja. (pl. szállítási költség)
Részletfizetés: Jelenti a Teljes Vételár több részletben történő megfizetését. A részletek együttes mértékének – járulékos költségek, díjak nélkül – el kell érnie a Teljes Vételár összegét.
Orvosi díjak és költségek: A Megrendelő az orvosi díjakat és költségeket a kezelőorvos díjszabása alapján külön fizeti meg, azokat a Termék vételára nem tartalmazza!
Szerződéskötési kötelezettség: A feleket szerződéskötési kötelezettség nem terheli.
Garancia: A Megrendelő által szolgáltatott közlések (pl. adatok, információk, dolgok) alapján a Termék egyedi méretezéséért, a felhasznált anyagok minőségéért, valamint a leszerződött és kifizetett sínmennyiség – vagy egyéb Termék – szolgáltatásáért történő felelősségvállalás A Gyártó garanciális kötelezettsége a termék megvásárlása (vételárának megfizetése) után keletkezik. A Garancia feltételeiről az egyes szövegrészekben az ÁSZF külön is rendelkezik!
Kockázat: A kockázat egy vagy több lehetséges, előre nem kívánt következmény esélye. A fogszabályozás lehetséges kockázataival kapcsolatban kérjen személyre szabott tájékoztatást orvosától.

II./ A Kezelés típusai, meghatározások

Alap kezelés (fogívenként) : A Gyártó vonatkozásában alap kezelés alatt az Orvos által jóváhagyott, a Megrendelő által elfogadott 3D kezelési terv alapján legyártott, leszállított és a Megrendelő által kifizetett Termék (sín) mennyiségét és/vagy szolgáltatást értjük.

Igazító kezelés (fogívenként): A Gyártó vonatkozásában Igazító kezelés alatt értendő:

Igazító kezelés I./ Az alap kezelés megrendelői mulasztás nélkül lezárult fogállásának további módosítása, ha arra a Megrendelő igényt tart. Ennek a Gyártó az alapkezelés lezárásakor fogínként egy alkalommal igazító sín/sínek legyártásával díjfizetés nélkül eleget tesz.

Igazító kezelés II./ Az alapkezelés közben vagy az Igazító kezelés I alatt a Megrendelő érdekkörében (pl. mulasztás) bekövetkező okból kialakult fogállás további módosításához szükséges díjköteles Termék és/vagy szolgáltatásnyújtás.

Ilyen kezelésnek minősül továbbá az az eset is, amikor a Megrendelő az Igazító I. kezelés lezárása után még további módosítást igényel. Az ilyen Termék és/vagy szolgáltatás nyújtás ugyancsak díjköteles.

Igazító kezelés III./ Olyan díjmentes Termék és/vagy szolgáltatás nyújtás amikor az időközi fogállás a Megrendelő magatartásától, mulasztásától független okból tér el a kezelési tervtől.

Megtartó kezelés (fogívenként): Az alap – és amennyiben szükséges – az Igazító kezelés/ek lezárásakor az elért fogállás megtartásához szükséges díjköteles Termék és/vagy szolgáltatásnyújtás.
Fontos figyelmeztetés: A Megtartó kezelés nem az alap kezelés és az Igazító kezelés/ek (termékszolgáltatás) része!

A kezelés/ek közbeni orvosi kontroll
Fontos figyelmeztetés! A Megrendelő a kezelés/ek ideje alatt rendeltetésszerű használat teljesítése és garanciális igényeinek fenntartása érdekében 6-8 hetente a (időközi kötelező orvosi kontroll) és a kezelés/ek befejezésekor is kötelező orvosi kontrollon vesz részt. Az orvos esettől függően ennél sűrűbb kontrollt is előírhat! Ezek elmulasztása súlyos megrendelői szerződésszegésnek minősül.

A kezelés megszakadása, megszakítása: Bármely kezelés az Orvosra és a Gyártóra nézve következmények nélkül megszakad, ha a Megrendelő így dönt, vagy súlyos szerződésszegést követ el (pl. különösen, de nem kizárólagosan orvosi kontrollt elmulasztja, nem tartja be – akár fogívenként – a napi használati időre vonatkozó, vagy egyéb előírt szabályokat, stb.) és/vagy egyéb egészségügyi okból a kezelést az Orvos megszakíthatja. A kezelés megszakadása és megszakítása a Megrendelőre nézve azzal a következménnyel jár vagy járhat, hogy a várt fogállás nem következik be, és a fogak visszarendeződnek.

Bármely jogkövetkezmény nélkül a kezelés megszakításához (és ezzel megszakadásához) vezethet az is, ha a Megrendelő esedékes fizetési kötelezettségének szerződésszerűen nem tesz eleget, és ezért a Gyártó szállítási feladatainak teljesítését – időszakosan vagy véglegesen – leállítja.

A Megrendelő tudatában van és vállalja annak következményét, hogy a kezelés megszakadása, megszakítása esetén a Gyártó kötelezettségei, felelőssége, garanciális vállalásai megszűnnek, a Megrendelő díj visszatérítésre nem tarthat igényt, ilyen igény érvényesítésének jogáról kifejezetten lemond!

A Gyártó tőle független körülmények bekövetkezéséért sem közvetlen, sem közvetett felelősséget nem vállal.

A kezelés lezárása: Az orvosi kezelés lezárását a kezelőorvos állapítja meg, az Orvos és a Megrendelő nyilatkozattal dokumentálja. Megrendelői nyilatkozat hiányában az Orvos a kezelés lezárását egyoldalú nyilatkozattal is megállapíthatja. Az alap kezelés lezárását követően új kezelés (pl. Igazító vagy Megtartó) kezdődik vagy kezdődhet!

A gyártói termékszállítás lezárása Bármely kezelési típusban (alap-kezelés, Igazító kezelés, Megtartó kezelés) a Megrendelő által kifizetett utolsó számozott sín, vagy az utolsó kifizetett Megtartó termék átadásával a termékszállítás lezárul. A termékszállítás lezárulhat akkor is, ha a Gyártó a szerződést felmondja, attól eláll, a Megrendelő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a kezelés megszakad vagy megszakítják.

III. A szerződéskötés előkészítése, a szerződés létrejötte

Ajánlat: A Gyártó honlapján feltüntetett tartalom – az ÁSZF kivételével, ha attól a Felek kifejezett írásbeli nyilatkozattal nem térnek el – nem minősül teljeskörűnek és nem minősül a szerződés kötelező vagy hallgatólagos tartalmi elemeinek sem. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a nyilvános közlések tartalma, vagy tartalmának egyes elemei a Megrendelőlapon és/vagy jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételekben szerepeljenek. Szerződési ajánlatnak kizárólag a Megrendelőlap (Nyilatkozat) tartalma és az Általános és Lényeges Szerződési Feltételek együttes tartama minősül.

Megrendelőlap: Megrendelőlap (Nyilatkozat) aláírásával a Megrendelő kijelenti, hogy a Gyártó Általános és Lényeges szerződési feltételeit a Megrendelőlap (Nyilatkozat) aláírása előtt megismerte, orvosi tájékoztatás alapján, kellő körültekintéssel, befolyástól mentesen és akaratával egyezően kíván szerződést kötni, és a Termék Vételár megfizetéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésére áll.

A Megrendelőlap aláírása előtt:

1./ A Megrendelőlap aláírása előtt a Megrendelő tájékozódik, a Gyártó honlapjáról megismeri a terméket, a szerződési feltételeket, majd ha úgy dönt, hogy a Terméket meg kívánja vásárolni felveszi a kapcsolatot a Gyártóval vagy a Gyártó honlapján ajánlott fogorvossal.
2./ Az előkészítő fogorvosi vizsgálat során Munkalap kerül felvételre, a vizsgálathoz és a Termék gyártásához kezelés típustól függően panoráma röntgen készítése szükséges, amelynek költségét a Megrendelő fizeti. A Megrendelő a röntgent elkészítteti. A kezelés típustól függően a Megrendelő fogazatáról fényképfelvételek készülnek, a fogorvos foglenyomat mintát vesz, a Gyártó elkészíti a 3D fogtechnikai tervet, amelyet az orvos jóváhagy. Amikor a Megrendelő a 3D tervet elektronikus úton megkapja, a 3D tervvel kapcsolatban ésszerű határidőn, de max. 30 napon belül nyilatkoznia kell, hogy a tervet elfogadja-e?

3./ A Megrendelő a Gyártó által készített speciális fogszabályozó használatát ismerő fogorvosnál az előkészítés során még az alap kezelés megkezdése előtt előzetes konzultáción vesz részt, ahol felteheti a kérdéseit, illetőleg tájékoztatást kap a Termék használatáról, a lehetséges kizáró okokról és mellékhatásokról. Bármely fogászati, egészségügyi szakkérdésben a fogorvos – vagy más előzetes orvosi lelet, vélemény alapján az azt kiállító orvos – véleménye dönt, ilyen kérdésekben a Gyártó nem jogosult véleményt nyilvánítani, állást foglalni. A Gyártó nem köteles elutasító orvosi vélemény esetén a Termék gyártására.

A Megrendelőlap aláírása

4./ Amennyiben a Termék használatára a Megrendelő az előzetes vizsgálatok alapján alkalmas és a Megrendelő a vásárlás mellett dönt a Megrendelőlapot aláírja.

Amennyiben a Megrendelő a Megrendelőlapot az előzetes orvosi vizsgálat során, de még a fogtechnikai értékelést megelőzően írná alá, és számára a Termék használata fogtechnikai szempontból mégsem ajánlott, a Megrendelőt a foglenyomat vétel költségeinek megtérítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli, és a Felek között a szerződés megszűnik.

5./ A Megrendelő – kiskorú Megrendelő törvényes képviselője jóváhagyásával – az adataival kitöltött Megrendelőlapot legalább 3, azaz három, eredeti példányban aláírja, amelyből 1 azaz egy, eredeti példány őt illeti meg. A Megrendelőlap mellékletét képezi a kezelésre vonatkozó alapvető orvosi tájékoztatás is!

6./
6.1./ Az alap kezelésre vonatkozó Termék adás-vételi szerződés a Gyártó és a Megrendelő között létrejön a Megrendelőlap megrendelői aláírásával és a Teljes Vételár kifizetésével, (részletfizetés esetén az első részlet kifizetésével) jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételekben foglalt együttes tartalommal.

6.2./ Az Igazító kezeléssel és/vagy a Megtartó kezeléssel kapcsolatos Termék adás-vételi szerződés a kezelés lezárásakor írásban tett megrendelői Nyilatkozattal, vagy ennek esetleges elmaradása esetén a Megrendelő ráutaló magatartásával (kezelés folytatásával) is létre jöhet, a Gyártó aktuális árai, fizetési feltételei és az aktuális orvosi díjak alapján jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételekben foglalt együttes tartalommal.

7./ Termék átvétele: A Termék átvételének helyéről és időpontjáról a Gyártó vagy az Orvos a Megrendelőt közvetlenül értesíti. Az első sínt a Megrendelő az Orvosnál veszi át. Amennyiben a teljes sínmennyiség nem egyszerre kerül szállításra a további szállítások utánvéttel a Megrendelő által megjelölt helyre történnek.

8./ A Termék teljes vételárának hiánytalan kifizetésével a Megrendelő, a Termék (fogívenként a teljes sín mennyiség és/vagy más Megtartó Termék) átadásával a Gyártó az adás-vételi szerződést teljesítette.

Garanciális igényekről, a gyártói és megrendelői egyéb kötelezettségekről jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételek külön rendelkeznek.

9../ A Gyártó a Termék használatához egyedi vagy nyilvánosan közzétett Használati Útmutatót biztosít.

IV./ Teendők az alap kezelés lezárásakor. Igazító kezelés. Megtartó kezelés.

1./ Igazító kezelés/ek
Az Igazító kezelést a Megrendelő külön Nyilatkozattal vagy ráutaló magatartással (kezelés folytatása) igényelhet.

Díjköteles Igazító kezelésre (pl. Igazító kezelés II) jellemzően akkor kerülhet sor, ha valamely kezelés a Megrendelő hibájából olyan módon hosszabbodik meg, hogy új tervezésre és új Termék gyártására van szükség, és/vagy akkor, ha valamely kezelés lezárásakor a Megrendelő a kialakult fogállással nem elégedett.

Az Igazító kezelés nem az alapkezelés része, az Igazító Termékért és szolgáltatásért a Megrendelőnek díjat kell fizetnie, amely díj magában foglalja a tervezés díjait és költségeit, továbbá az új Termék (sín) árát, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásért fizetendő összegeket, amelyet legkésőbb a Termék átvételével vagy a szolgáltatás nyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a Gyártó részére az aktuális díjszabása szerint, az Orvos részére pedig az orvosi szolgáltatásokkal egyidejűleg az orvosi díjszabás szerint.

Az Igazító Kezelés egyebekben a Gyártó és a Megrendelő viszonyában új szerződésnek minősül, arra jelen ÁSZF szabályai is irányadók.

2./ Megtartó kezelés
Amennyiben az alap vagy Igazító kezelés/ek lezárásakor a Megrendelő külön Nyilatkozattal vagy ráutaló magatartással megtartó kezelést igényel ez együtt jár egy új, retenciós megtartó Termék (sín, vagy drót retainer, vagy mindkettő) gyártásával. A megtartó Termék legyártásig illetve átadásáig a Megrendelő köteles az utolsó sín folyamatos használatára, mert anélkül a fogállása úgy változhat meg, hogy a legyártott megtartó Termék a használatra alkalmatlanná válhat. Az utolsó sín folyamatos viselésének elmaradása esetén – amely a fogállás változásból szakember számára nagy valószínűséggel visszakövethető – a Gyártó a megtartó Termékre garanciát nem vállal.

A Megtartó Termékért és szolgáltatásért a Megrendelőnek díjat kell fizetnie, amely díj magában foglalja a tervezés díjait és költségeit, továbbá a Termék (sín, vagy drót retainer, vagy mindkettő) árát, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásért fizetendő összegeket, amelyet legkésőbb a Termék átvételével vagy a szolgáltatás nyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a Gyártó részére az aktuális díjszabása szerint, az Orvos részére pedig az orvosi szolgáltatásokkal egyidejűleg az orvosi díjszabás szerint.

A Megtartó kezeléshez a Gyártó fogívenként 1 db. azaz egy darab Megtartó Terméket készít el külön díjazásért a Megrendelő részére. A Megtartó Termék (sín, vagy drót retainer, vagy mindkettő) hordási ideje egyénfüggő A Megtartó Termék elhasználódása (pl. törés) miatt újabb Megtartó Termék gyártása válik szükségessé, annak az árát és a kapcsolódó szolgáltatások díját a Megrendelőnek ismételten meg kell fizetnie

A Megtartó kezelés egyebekben a Gyártó és a Megrendelő viszonyában új szerződésnek minősül, arra jelen ÁSZF szabályai is irányadók.

V./ A Teljes Vételár (vételár) összege, megfizetése, vételár-garancia, késedelmes fizetés.

1. A Termék Teljes Vételárát a Gyártó határozza meg, amit a Megrendelő saját döntése alapján fogad el. A Teljes Vételár összegét, megfizetésének vállalását a Megrendelő a Megrendelőlap (nyilatkozat) aláírásával, ennek hiányában Igazító és Megtartó kezelés esetén ráutaló magatartásként a kezelés folytatásával igazolja, és ezzel minden előzetes levelezés, megbeszélés érvénytelenné és hatálytalanná válik.

1.1. Fizetési határidő: A Megrendelő a teljes vételárat a Megrendelőlap (nyilatkozat) aláírásával, ráutaló magatartás esetén a kezelés folytatásával egyidejűleg, de legkésőbb a Termék átvételével egyidejűleg a Gyártónak megfizeti.

Amennyiben egyösszegű fizetésnél a Termék teljes vételára a Termék átadása előtt nem kerül hiánytalanul megfizetésre, úgy a Gyártó jogosult saját döntése szerint fogívenként csak 1 azaz egy darab sínt átadni a Megrendelőnek és késedelmi kamatfizetés mellett fizetési póthatáridőt biztosítani, vagy a Gyártó a teljesítést megtagadhatja, a szerződéstől elállhat vagy azonnali hatállyal felmondhatja és anyagi igényeit a Megrendelővel szemben érvényesítheti.

A vételár (részlet) megfizetésének elmulasztása esetén a Gyártó max. 8 napos fizetési póthatáridőt biztosíthat. Összesen 15 napos fizetési késedelem esetén a Gyártó a szerződéstől elállhat vagy azonnali hatállyal felmondhatja, anyagi igényeit a Megrendelővel szemben érvényesítheti.

1.1.2./ Rész-fizetés
Ha a Megrendelő a Teljes Vételár egy részét az Orvosnak, másik részét a Gyártónak fizeti meg, az nem részletfizetésnek, hanem rész-fizetésnek minősül.

1.1.3./ Részletfizetés
A Gyártó és a Megrendelő ilyen irányú megállapodása esetén a Megrendelő a Teljes Vételárat részletekben fizetheti meg. A Gyártó két részletnél több részletben történő fizetést csak kivételes esetben és egyedi mérlegelés alapján fogad el, illetve a részletfizetést fizetési garanciához kötheti. A részletek összegét, megfizetésének időpontját a részletfizetési megállapodás (táblázat) tartalmazza.

Az esedékes részlet megfizetésének elmulasztása súlyos megrendelői szerződésszegésnek minősül. Ilyen esetben a Gyártó max. 8 napos fizetési póthatáridőt biztosíthat. Összesen 15 napos fizetési késedelem esetén a Gyártó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, a Megrendelő a Termék szállítására és a garanciára vonatkozó igényét elveszíti, továbbá a Teljes hátralékos Vételár egyösszegben esedékessé válik, a Megrendelő a garanciát elveszíti..

1.1.4./ Vételár garancia: A Gyártó vállalja, hogy a Megrendelő szerződésszerű magatartása esetén az alap kezelés idejére a Termék Teljes Vételárát a Megrendelő felé még tőle független körülmények változása esetén sem változtatja meg.

1.1.5./ A vételár garancia kiterjed a Termék rendeltetésszerű használata esetén a megalapozott panasz garanciális kötelezettségének Gyártó által viselt költségeire is, a szállítási költség kivételével.

1.1.6 Részletfizetésre a vételár garancia nem vonatkozik, és a Gyártó a síneket szakaszosan adja át (szállítja le) az esedékes részlet befizetését (utánvétes fizetését) követően. A Gyártó kijelenti, hogy részletfizetésre vonatkozó fizetési megállapodás esetén időközi áremelésre csak a költségei megnövekedése esetén (pl. alapanyagok) kerül sor.

2./ Fizetési kötelezettség teljesítése
A Megrendelő a fizetéseket átutalással, készpénzben, bankkártyás fizetéssel teljesíti. Banki átutalás fizetési mód esetén a Gyártó Budapest Banknál vezetett 10103056-10924700-01005005 illetve a 10103056-10924700-01005008 számú bankszámlájára utalja át, amennyiben ez szükséges a „megjegyzés” rovatban feltüntetve esetleges tovább adatokat is (pl. kód).

3./ A megrendelői fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az esedékes és hiánytalan pénzösszeget a Gyártó számlavezető bankja a Gyártó bankszámláján jóváírja, készpénzfizetés esetén amikor a Gyártó (képviselője) az esedékes összeget igazoltan és hiánytalanul átveszi.

4./ Fizetési késedelem esetére a késedelmi kamat mértéke a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghatározott jegybanki alapkamat + 8 %. A késedelmi kamat számítása úgy történik, hogy a késedelmesen (hiányosan) fizetett összeget megszorozzuk a MNB által meghatározott mindenkori jegybanki alapkamat + 8 % összegével, a végeredményt elosztjuk 365-tel és az így kapott számot megszorozzuk a késedelmes napok számával. A Megrendelő által határidőben teljesített, de nem megfelelő összegű fizetés hiányos fizetésnek minősül. Részletfizetés esetén fizetési késedelemnek minősül bármely részlet hiányos és/vagy késedelmes megfizetése is. A késedelmi kamat összege a vételárba nem számít bele. A késedelmi kamat fizetésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül, és Gyártói elállást vagy felmondást vonhat maga után.

5./ A bankköltségek, díjak, esetleges egyéb szolgáltatók és szolgáltatások díjai (pl. szállítás) és költségei a vételár összegébe nem számítanak bele.

6./ Az esetleges póthatáridővel együtt összesen 15 napot elérő késedelmes, hiányos fizetés esetén a Gyártó az adás-vételi szerződést külön felszólítás nélkül, bármely jogkövetkezmény nélkül, a Megrendelő által megadott elektronikus értesítési címre küldött értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja és érvényesítheti a hiányos és/vagy késedelmes fizetésből eredő követeléseit, kárait. A felek értesítési címnek a Megrendelő elektronikus elérhetőségét (email cím) elfogadják.

7./ A Gyártó lejárt követelését a Megrendelő által már megfizetett vételárba (vételárrészbe) beszámíthatja, ezen beszámításhoz a Megrendelő kifejezetten hozzájárul.

8./ A Termék vételára nem tartalmazza
8.1./ Az Igazító Termék (kezelés) díját és költségeit, illetőleg a Megtartó Termék, (kezelés) díját és költségeit. Ezt az összeget a Megrendelőnek külön kell megfizetnie, mert a Terméket a Gyártónak az aktuális állapot figyelembe vételével, külön kell legyártania.

8.2./ Esetleges egyéb költségeket és díjakat, amelynek vállalását a Gyártó kizárja, vagy ennek hiányban is amelyek nem tartoznak a Termék vételárába, a garanciális díjakba és költségekbe.

8.3./ Nem tartozik a vételárba és a Gyártó nem vállal vételár garanciát, megtérítési kötelezettséget vagy anyagi felelősséget a teljesítés, a használat vagy a garancia ideje alatt, illetve után az orvosi (fogorvosi) vagy egyéb egészségügyi szolgáltatások, más szolgáltatók és szolgáltatások, beavatkozások díjaiért, költségeiért..

8.4./ Nem tartozik a vételárba, a vételár garanciába és Termék garancia körébe és nem ingyenes olyan Termék gyártása amely a Megrendelő érdekkörében bekövetkező okból, – pl. gondatlan magatartása és/vagy mulasztása – és/vagy egészségi állapotváltozása, orvosi beavatkozások miatt szükséges. Ilyen esetben a Gyártó újabb Terméket csak külön fizetés és megrendelés alapján gyárt.

9./ Ingyenesen nyújtott Termék és/vagy Szolgáltatás: Az ingyenesen nyújtott Termékről és/vagy szolgáltatásról a Gyártó az ÁSZF-ben és/vagy a honlapján nyújt tájékoztatást. A tájékoztatással nem érintett Termék vagy Szolgáltatás díjköteles. A Gyártó fenntartja a jogot, hogy a díjmentességet megváltoztassa.

10./ Akció: Az akció a Gyártó honlapján közzétett, nyilvános közölt kedvezmény az abban fogalt tartalommal és időhatárok között. Az Akcióval kapcsolatos kérdésekről ( pl. kezdetéről, időtartamáról, a kedvezmény fajtájáról, mértékéről, jelen ÁSZF-től történő eltérésről) a Gyártó egyoldalúan dönthet.

VI. Együttműködés a Felek között

1./ A Megrendelő köteles a Termék használatra alkalmasságának eldöntéséhez, a 3D terv elfogadásához, a Termék gyártásához, a Termék rendeltetésszerű használatához, az állapot változás értékeléséhez, a garanciális kötelezettségek elbírálásához vagy teljesítéséhez, az Igazító kezeléshez, a megtartási állapot fennmaradásához szükséges valamennyi nyilatkozatot megtenni, tényt, adatot, információt a Gyártóval megfelelő időpontban – ha ilyen előírás nincs ésszerű időn belül – és megfelelő módon közölni, ezen követelmények betartásához szükséges dolgokat (fotók, röntgen, orvosi vélemény, hibátlan foglenyomat minta, esetlegesen a Termék stb.) a Gyártónak átadni. Ezen kötelezettség/ek elmulasztásából, hibájából, hiányából, késedelméből eredő károkért a Megrendelő felelős.
2./ A Gyártó nyilvánosan elérhető telefonos és elektronikus ügyfélszolgálatot biztosít, ahova a Megrendelő a kezelés befejezéséig a Termék fogtechnikai vonatkozású kérdéseivel, igényeivel, észrevételeivel fordulhat.
3./ A Gyártó nyilvános honlapot tart fenn, amelyen jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételeket is közzéteszi. A Gyártó a kapcsolatot Megrendelővel elsősorban írásban, elektronikus úton, egyéb esetben a nyilvános honlapon megjelölt módon és elérhetőségeken keresztül tartja.
4./ A Gyártó munkanapokon reggel 8 óra és délután 16 óra között fogadja és ugyancsak munkanapokon a lehető legrövidebb időn belül reagál Megrendelő megalapozott észrevételeire, panaszára, igényeire.
5./ Miután a Gyártó nem orvos sem szóban, sem írásban (elektronikusan) egészségügyi témakörbe tartozó kérdések, panaszok, észrevételek megválaszolására, tanácsadásra, ötletek, javaslatok elbírálására nem jogosult és nem köteles, orvosi tevékenység elvégeztetése nem tartozik a feladatkörébe és nem viseli ennek költségeit sem. Kifejezetten a Termékkel kapcsolatos problémák (pl. hiány) elhárításában az egészségügyi beavatkozások kivételével Gyártó közreműködik.

VII. Rendeltetésszerű használat, a használatot kizáró, meghiúsító okok

1./ A Megrendelő köteles a terméket rendeltetésszerűen használni, amely körébe tartozik különösen, de nem kizárólagosan a használat napi ajánlott időtartamának betartása, a Termék tisztítása, tárolása, a szájhigiéniás követelmények betartása, a Termék tartozékainak, alkatrészeinek megfelelő módon és megfelelő időpontban történő felhasználása (cseréje).

2./ A Megrendelő tudomásul veszi, hogy használatot kizáró vagy meghiúsító oknak minősülhet a Megrendelő életkora, fogászati, egészségügyi állapota, illetőleg ezek időközi változása, valamint a rendeltetésszerű használatra vonatkozó követelmények megrendelői megszegése.

3./ A használatot kizáró vagy meghiúsító ok (vagy okok) fennállásáért, bekövetkezéséért és az azokból származó közvetlen vagy közvetett következményekért, károkért a Gyártó valamennyi anyagi, anyagi kihatású, garanciális vagy egyéb felelősségét kizárja.

Ezt a felelősség kizárást a Megrendelő a Megrendelőlap aláírásával bármely kezelési típusra kiterjedően kifejezetten elfogadja. A használatot kizáró vagy meghiúsító ok (vagy okok) bekövetkezése, fennállása esetén a kezelés megszakad és/vagy megszakítható.

VIII. Termék garancia

1./ A Gyártó a Megrendelő szerződésszegő magatartásáért és azok következményeiért garanciát, anyagi helytállást vagy egyéb felelősséget nem vállal! Nem tartoznak a garancia körébe a Gyártón kívül, más által teljesített szolgáltatással vagy más által gyártott termék felhasználással kapcsolatos hibáért, hiányért, késedelemért történő anyagi helytállás vagy egyéb felelősség vállalás.

Nem terjed ki a Termék garancia (pótlás, csere, újratervezés, újragyártás) a Termék vagy valamely tartozékának, alkatrészének elveszítésére, megsemmisülésére, megrongálására (törés) a kezelés/ek megszakadására illetve megszakítására, használatot kizáró vagy meghiúsító okok bekövetkezése esetére!

2./ Garanciális panaszkezelés:

2.1./ A Gyártó elektronikus és nyilvánosan elérhető telefonos ügyfélszolgálatot biztosít, ahova a Megrendelő a kezelés befejezéséig a Termékkel kapcsolatos fogtechnikai kérdéseivel, igényeivel, észrevételeivel fordulhat.

2.2./ A Gyártó nyilvános honlapot tart fenn, amelyen jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételeket is közzéteszi.

2.3./ A Gyártó a kapcsolatot Megrendelővel elsősorban írásban, elektronikus úton, egyéb esetben a nyilvános honlapon megjelölt módon és elérhetőségeken keresztül tartja.

A Gyártó munkanapokon reggel 8 óra és délután 16 óra között fogadja és ugyancsak munkanapokon a lehető legrövidebb időn belül reagál Megrendelő megalapozott észrevételeire, panaszára, igényeire.

2.4./ A Megrendelő köteles a Termékkel kapcsolatos esetleges minőségi vagy egyéb Termék panaszát a Gyártónak haladéktalanul írásban bejelenteni, amennyiben szükséges a Gyártó kérésének megfelelően dokumentálni (pl. visszaküldés). Amennyiben szükséges a Gyártó kérésére a Megrendelő köteles a Terméket vizsgálat céljából a Gyártónak átadni ( saját költségén eljuttatni) a Gyártó mindenkori székhelyére vagy az általa megjelölt telephelyre.

2.5./ Nem írásban benyújtott (írásban megerősített) panaszt és/vagy nem dokumentált igényt a Gyártó nem köteles vizsgálni, vagy annak alapján intézkedéseket tenni.

3./ Sín csere, pótlás, vételár visszatérítés
A Termék minőségével, méretezésével, pótlásával, cseréjével kapcsolatos megalapozott (dokumentált) írásbeli igény esetén a Gyártó elsősorban díjmentes cserére, pótlásra köteles, amennyiben a hiba, hiány nem a Megrendelő mulasztására vagy egyéb magatartására vezethető vissza (pl. elveszítés, töréshez vezető rongálás).

A Termék mennyiségi hiányos szolgáltatása esetén a Megrendelő ezt haladéktalanul jelezni köteles.

Vételár (vételár-rész) visszatérítés csak kötelező jogszabályi előírás vagy a Megrendelő és a Gyártó külön megállapodása alapján lehetséges.

4./ Garancia időtartama
4.1./ A Gyártó a Termékre a kezelés időtartama alatt az esedékes számozott sín felhasználási idejéig vállal garanciát. Amennyiben az előre legyártott utolsó, – vagy akár időközi – sín azért nem használható fel, mert a Megrendelő a hordási időt elmulasztotta, a kezelést megszakította, vagy más szerződésszegést követ el, és/vagy egyéb használatot kizáró, meghiúsító ok következik be, a garancia (pl. pótlás, csere, újratervezés, újragyártás stb) automatikusan megszűnik.

A Gyártó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a sín elhasználódását a Megrendelő akaratlan viselkedése is (pl., fogcsikorgatás) felgyorsíthatja, a sínt tönkreteheti. Ilyen elhasználódásért a Gyártó nem felelős.

4.2./ A Termék garanciája megszűnik az egyes sínek tervezett használati idejének végével. A Megtartó Termékek közül a Gyártó a kivehető sínre az átvételtől számított 1 azaz egy hónapig vállal garanciát.

4.3./ Kétség esetén a Gyártó jogosult garanciális igény/ek kivizsgálására. Amennyiben a Megrendelő az igény kivizsgálását késlelteti, meghiúsítja, a garancia megszűnik!

4.4./ A Termék garancia, nem vonatkozik az orvos-beteg viszony alapján keletkező, fennálló egészségügyi, jogi, pénzügyi vagy egyéb igények érvényesítésére és/vagy ezek következményeire a Gyártó felé. A Gyártó nem vállal garanciát és felelősséget a fogszabályozó készülék behelyezése előtti vagy közbeni egyéb fogászati beavatkozásokért, ezen beavatkozások során alkalmazott anyagokért, termékekért pl. felragasztott hidakért, koronákért, ezek minőségéért, állapotáért, állapotváltozásáért, állapotváltozásuk (pl. leszedésük) következményeiért.

A garancia nem terjed ki más által gyártott Termékkel vagy nyújtott szolgáltatással, a Gyártó által nem ajánlott más fogászat igénybevételével, orvosi vizsgálattal vagy beavatkozással, utazással, postai vagy kézbesítési díjakkal kapcsolatos költségek fedezésére és megtérítésére.

5./ Nem minősül a Termék hibájának olyan hatások jelentkezése, amelyek az általános tapasztalatok szerint a fogszabályozás velejárói lehetnek (pl. fájdalom, időleges hangképzési eltérés, kényelmetlenség érzése, a Termék használatának esztétikai megítélése, rágási szokások megváltozása stb.). Nem minősül termékhibának a kockázatok és mellékhatások jelentkezése, következményei. Ezekről a Megrendelő – előzetesen is – orvosnál tájékozódhat.
6./ Nem minősül a Termék hibájának, és nem tartozik a garancia körébe sem, ha a Megrendelő a termék rendeltetésszerű használatát a Termék átvétele után haladéktalanul nem kezdi meg, használatával időlegesen felhagy, a használatot megszakítja ezért a használati idő a vártnál tovább tart és/ vagy a kezelés alapján várható fogállás nem következik be.
6.1./ Nem minősül a Termék hibájának a Megrendelő olyan egészségi állapotváltozása amiért a Terméket a továbbiakban használni nem tudja, vagy annak használata számára nem ajánlott.

7./ A garancia elveszítésével jár, ha a Megrendelő nem tesz eleget a Gyártóval történő együttműködési kötelezettségének.

8./ Nem terjed ki a Gyártó garanciális kötelezettsége, illetve a Gyártó mentesül a garanciális kötelezettsége alól különösen, de nem kizárólagosan a következő esetekben:

 • a Termék használata előtt és folyamata alatt alkalmazott, Terméktől független orvosi kezelésekre, fogorvosi beavatkozásokra és megoldásokra (ideiglenes tömések, koronák, ragasztások stb.) és azok következményeire;
 • a fogpótlás elvesztése esetén;
 • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek nem rendeltetésszerű használat vagy baleset, extrém erőhatás következtében jönnek létre;
 • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek megállapíthatóan abból adódnak, hogy a Megrendelő nem tartotta be a Gyártó utasításait;
 • a Megrendelő olyan egészségromlására, vagy a beépített anyag ebből eredő meghibásodására, amelyet a Megrendelő életmódja, rossz szokása (pl. fogcsikorgatás, dohányzás) vagy betegsége okoz;
 • a Megrendelő az előírt kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, az aktuális fogálláshoz tartozó számozott sínt nem hordja, vagy orvosi kontrollra nem viszi magával, a számozott sínek és az aktuális fogállás összevetése nem igazolja a rendeltetésszerű használatot, a Megrendelő vagy az Orvos a kezelést megszakítja.
 • a Megrendelő panasza a fogászati szakma által elfogadottan, a fogszabályozó kezelés egyik lehetséges következményeként fellépő szövődmény (pl. gyökérkezelés szükségessége tömés vagy egyéb fogat érintő kezelés után);
  ínyvisszahúzódás, csont leépülés, gyökérfelszívódás, fogérzékenység, fogak átmeneti mozgathatósága, ízületi panaszok előfordulása a használat alatt vagy után;
 • a Megrendelő a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye, vagy nem követi a fogorvos utasításait;
 • a Megrendelő nem megfelelő szájhigiénéje, dohányzás, alkoholfogyasztása vagy kábítószer, illetve gyógyszer abúzusa következtében kialakuló panaszok;
 • a Megrendelő számottevő súlyváltozása esetén;
 • anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire), egyéb súlyos általános betegség esetén;
 • a fogművek nem megfelelő gondozása, karbantartása esetén;
 • a Megrendelő a használat ideje alatt, vagy a kezelést követően az igazító vagy megtartási idő alatt a Gyártó által nem közzétett szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy mástól fogtechnikai munkát;
 • ha a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a Terméket nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére.

Amennyiben a kezelési terv és a használat ellenére az orvostudomány mai állása szerint az esztétikai végeredmény nem a Megrendelő reményei szerint alakul, figyelemmel kell lenni arra is , hogy a Termék használatára minden Megrendelő egészségügyi reakciói eltérőek, egyediek lehetnek.

IX. A szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése:

1./ Szerződés módosítás
A Gyártó az Általános és Lényeges szerződési Feltételeket, a Megrendelőlapot, illetőleg egyéb Nyilatkozatot a szerződéskötés előtt egyoldalúan módosíthatja. A már létrejött szerződést a Felek csak írásban és közös akarategyezéssel módosíthatják.
Nem minősül a létrejött adás-vételi szerződés módosításának, ha a Gyártó az általa ajánlott orvosok (orvosi szervezetek) listáján változtat.

2./ A szerződés megszűnése

A szerződés megszűnik a kezelés/ek befejezésekor, vagy ha a kezelés megszakad, megszakítják és/vagy ha valamelyik Fél a szerződéstől eláll vagy a Gyártó felmondja, esetleg rendeltetésszerű használatot kizáró, meghiúsító ok következik be. A kezelési idő alatti, gyártói ajánlásban nem szereplő orvos váltás a szerződés megszűnését (felmondását) eredményezheti!

3./ Elállás
3.1./ Elállás a Megrendelő részéről: A Megrendelőnek joga van a Termék átvétele előtt a Megrendelés aláírásától számított 5 naptári napig indoklás nélkül az adás-vételi szerződéstől elállni. Erről köteles írásban – elektronikus úton – a Gyártót értesíteni. Amennyiben a Megrendelő 5 napon belül az elállásról a Gyártót írásban nem értesíti és/vagy a Terméket az elállási idő alatt átveszi, úgy az elállási joga megszűnik.
Jogszerű elállás esetén a foglenyomatvétel költségeinek beszámítása (levonása) mellett a Megrendelő az általa kifizetett vételár (vételár-rész) összegét visszakapja. A foglenyomatvétel költségeit a fogorvos saját díjszabása alapján állapítja meg.

3.2./ Elállás a Gyártó részéről fogtechnikai okból: A Megrendelő hozzájárul, hogy a Gyártó a rendelkezésre álló információkat megismerje, tudomásul veszi, hogy ezek az információk a Termék gyártásához szükségesek. Gyártó a rendelkezésére álló információk alapján (foglenyomat minta, panoráma röntgen, fotók, orvosi vélemény, megjegyzés) dönt arról, hogy a Megrendelő fogtechnikai szempontból alkalmas-e Termék használatára.
Amennyiben a Termék használata a Gyártó álláspontja szerint a Megrendelő számára nem ajánlott, a Gyártó a szerződéstől eláll, és a Megrendelő a már kifizetett vételár-részt (Teljes Vételár megfizetése esetén a Teljes Vételárat) foglenyomatvétel költségeinek beszámítása (levonása) mellett visszakapja.

3.3./ Az elállási jog gyakorlásának más eseteiről jelen ÁSZF rendelkezik.

4../ Felmondás:
4.1./ A Gyártó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést jelen ÁSZF-ban foglalt esetekben, így különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelő fizetési kötelezettségeinek megszegése miatt.

4.2./ Felmondás esetén a Gyártó további szolgáltatásai, vállalása megszűnik, a Megrendelő a garanciális jogait elveszíti, bármely jogcímen és bármely anyagi és/vagy anyagi kihatású igény támasztásának jogáról lemond. Amennyiben a Termék vételárát a Megrendelő részletekben fizeti és/vagy más fizetési kötelezettsége is van, a még hátralékos részlet/részletek és/vagy egyéb tartozások azonnal és egy összegben esedékessé válnak.

X. Adatkezelés

1./ A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Gyártó a Megrendelő által előzetesen megadott és a Megrendelőről a használat során rögzített fogászati adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat (pl. személyes adatok) a vonatkozó jogszabályok szerint nyilvántartsa. A Megrendelő hozzájárul ahhoz is, hogy a Termék használata során keletkező adatokat, tapasztalatokat a Gyártó tudományos, kutatási célokra felhasználja. A Felek a szerződés tartalmát üzleti titokként kezelik.
2./ Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, a Termék kialakításához, a használati időtartam valószínűsítéséhez szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések, Termék használat időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Gyártót tájékoztatni köteles.
3./ A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, biztonsági okokból, valamint a Szerződéssel kapcsolatos szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, követelések érvényesítése, a Megrendelő azonosítása céljából a Gyártó által ajánlott rendelőkben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Gyártó szükség esetén, a fenti célokból, kizárólag ezen fenti célok eléréséhez igénybe vett alkalmazottai, megbízottjai, közreműködői, továbbá hatóság(ok), közjegyző(k), bíróság(ok) részére jogosult bemutatni.

XI. Kapcsolattartás

A Felek a kapcsolatot elsődlegesen egymás elektronikus elérhetőségén, másodsorban telefonon, harmadsorban személyesen a Gyártó székhelyén tartják. A Felek az egymás közötti kapcsolattartás során az elektronikus kapcsolattartási módot elfogadják. Bármely Fél email cím változásáról a másik Felet haladéktalanul értesíteni kell!

XII. Irányadó jog, bírósági kikötés

Jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételekre, a szerződésből fakadó vagy a szerződésben nem rendezett kérdésekre (jogokra s kötelezettségekre) a magyar jog előírásai irányadók. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, vita esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Az egyedi szerződések megtámadásának jogáról a Felek kifejezetten lemondanak.

Törvény ellenkező tartalmú rendelkezésének hiányában jogvita esetére a Felek kikötik és alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

A Megrendelőnek a Termékkel vagy a Gyártó teljesítésével, szolgáltatásával kapcsolatos vita esetén a vonatkozó jogszabályok szerint joga van az illetékes Békéltető Testülethez fordulni.

XIII. Szerződés hatályba lépése, érvényessége

Ha jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, az egyedi szerződés a Felek között a Megrendelőlap (Nyilatkozat) aláírásával, – kivételes esetben ráutaló magatartással – továbbá jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételekben foglalt tartalommal és rendelkezései szerint lép hatályba és érvénybe. Amennyiben a Felek jelen ÁSZF-től a kifejezett papír alapú írásbeli nyilatkozattal eltérnek, úgy az ÁSZF tartalma az eltérés figyelembe vételével lesz irányadó.

A szerződés érvényes abban az esetben is, ha a Megrendelőlapon (Nyilatkozaton) a Megrendelő eredeti aláírása mellett a Gyártó előnyomott vagy nyomtatott cégneve és ügyvezetőjének neve feltüntetésre kerül, kivéve ha jelen ÁSZF ettől eltérően rendelkezik (pl. részletfizetés) vagy a Megrendelőlap (Nyilatkozat) jelen ÁSZ-től való eltérést tartalmaz.

Kiskorú Megrendelő esetén a szerződés érvényességi feltétele a törvényes képviselő hozzájárulása. Részletfizetésre vonatkozó megállapodás érvényességi feltétele a Gyártó cégszerű, eredeti aláírása, amely nem zárja ki az eredetiben aláírt, de elektronikusan elküldött (szkennelt) példány útján történő szerződéskötést.

Jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételektől történő eltérés kizárólag írásban, papír alapon és minden érintett Fél eredeti aláírásával lehetséges.

A Gyártó saját döntése alapján, szerződéskötés előtt egyoldalúan, teljesen vagy részlegesen kizárhatja jelen ÁSZF alkalmazásának lehetőségét, vagy attól eltérhet (pl. Egyedi Termékcsomag értékesítése vagy Akció esetén). Erről a Gyártó a Megrendelőt nyilvánosan tájékoztatja.

A szerződéskötés időpontjában bármely szerződéses feltétel, rendelkezés érvénytelensége esetén automatikusan a vonatkozó érvényes jogszabályi rendelkezést kell irányadónak tekinteni. A szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége az egész szerződést nem teszi érvénytelenné.
Az egyedi szerződés megkötése előtt jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételeken az érvényes jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a Gyártó bármikor, külön előzetes értesítés, figyelemfelhívás nélkül változtathat. A szerződés megkötése utáni ÁSZF változtatások a már megkötött szerződésre csak annyiba hatnak ki, amennyiben a Felek ebben külön írásban megállapodnak, vagy ezt jogszabály írja elő.

A Megrendelőnek joga van a szerződéskötés időpontjában a szerződési feltételeket elektronikus módon úgy lementeni, hogy a mentés pontos dátuma (év, hónap, nap) és a szöveg bárki részéről történt beavatkozás mentessége utólag kétség nélkül megállapítható legyen.

Jelen Általános és Lényeges Szerződési Feltételek, és a megkötött egyedi szerződés nem minősül egészségügyi ellátásra, szolgáltatásra vonatkozó szerződésnek és nem helyettesíti az orvos és a Megrendelő viszonyában kötelezően alkalmazandó egészségügyi vagy egyéb jogszabályi rendelkezések figyelembe vételét, teljesítését.

Budapest,

Gere Bálint ügyvezető

Smilezor Kft.